Ban Tổ chức Hội nghị khoa học "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững" xin trân trọng gửi tới các nhà khoa học trong và ngoài trường. Thông báo số 3 - Chương trình Hội nghị.