Ban Tổ chức

Trưởng ban

GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

TS Trần Thị Phúc An, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

Ủy viên

PGS.TS Đỗ Ngọc Anh, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ

ThS Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

Ban Khoa học

Trưởng ban

TS Trần Thị Phúc An, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

Ủy viên

ThS Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

TS Phí Mạnh Phong, Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

TS Nguyễn Thi Phương, Trưởng Bộ môn Triết học và Pháp luật

TS Ngô Văn Hưởng, Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị

TS Trần Thị Lan Hương, Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị

TS Đặng Thị Thanh Trâm, Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị

Ban Biên tập

Trưởng ban

TS Trần Thị Phúc An, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

Ủy viên

TS Nguyễn Thi Phương, Trưởng Bộ môn Triết học và Pháp luật

TS Phí Mạnh Phong, Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

TS Ngô Văn Hưởng, Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị

TS Trần Thị Lan Hương, Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị

TS Đặng Thị Thanh Trâm, Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị

Ban Thư ký

Trưởng ban

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

Ủy viên

TS. Trần Thị Lan Hương, Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị

CN. Nguyễn Thu Hương, Chuyên viên Khoa Lý luận Chính trị