1. Thể lệ gửi báo cáo

          - Báo cáo gửi Hội nghị là bài chưa công bố trên Sách, Báo, Tạp chí hay Hội nghị khoa học khác.

          - Tóm tắt: Không quá 10 dòng, nêu bật những nội dung chính và đóng góp mới của công trình nghiên cứu.

          - Từ khóa: 3 đến 5 từ.

          - Báo cáo toàn văn được trình bày bằng Tiếng Việt; có độ dài từ 8-10 trang (kể cả phần tài liệu tham khảo); định dạng bằng Font chữ Times New Roman; Cỡ chữ 13 trên khổ giấy A4, giãn dòng Exactly 21pt; Tiêu đề của mục lớn được in đậm, mục nhỏ in nghiêng.

          - Các báo cáo sẽ được phản biện, thẩm định về nội dung khoa học. Những báo cáo có chất lượng tốt sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn in trong Tuyển tập Hội nghị có tiêu đề “Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững” (có chỉ số ISBN). Kinh phí đăng bài báo cáo tham dự Hội nghị sẽ được nêu trong Thông báo số 2.

2. Cấu trúc bài báo cáo

          - Tên báo cáo; Họ và tên tác giả (tác giả chính viết trước); Tên đơn vị công tác.

          - Tóm tắt;

          - Từ khóa;

          - Nội dung báo cáo gồm 3 phần: Mở đầu (tổng quan tình hình nghiên cứu; tính thời sự của vấn đề; đặt vấn đề);  Nội dung (nội dung nghiên cứu đã thực hiện);  Kết luận (kết quả của nghiên cứu, hướng nghiên cứu tiếp theo…).

          - Chú thích trích dẫn dùng chế độ footnotes tự động theo từng trang (restart each page).

          -  Phần Tài liệu tham khảo được trình bày ở cuối báo cáo. Chỉ liệt kê những tài liệu được trích dẫn trong báo cáo.

          - Cuối bài viết, tác giả ghi địa chỉ Email, Số điện thoại di động để Ban Tổ chức liên hệ, trao đổi.